Για να μην ξεχνιομαστε ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ

Counting from 5/2008

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2008

Νεος νομος για τα ορια ηλικιας,τι οριζει

Άρθρο 1

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αυξάνονται από 1.1.2013 σταδιακά κατά 2 συνολικά έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.825/1978, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ιδρύματος και οποιουδήποτε άλλου Φορέα Κύριας ασφάλισης Μισθωτών 10.500 συνολικά ημέρες ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος της ηλικίας τους.

Για τους ασφαλισμένους που από τον ανωτέρω συνολικό χρόνο ασφάλισης (10.500) έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη 35ετίας ορίζεται το 55ο, ενώ για μειωμένη σύνταξη το 53ο (άρ. 32, ν.2874/2000)

Η αύξηση αυτή του ορίου ηλικίας, και προκειμένου να μη θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αρχίζει από 1.1.2013 και γίνεται σταδιακά με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος αρχής γενομένης από την προαναφερόμενη ημερομηνία, ούτως ώστε στην ολοκλήρωσή της το 2016 το όριο ηλικίας γενικά να είναι το 60ό, ενώ για όσους έχουν πραγματοποιήσει και 7.500 ημέρες στον ΚΒΑΕ να είναι το 57ο για πλήρη σύνταξη και το 55ο προκειμένου για μειωμένη.

2. Με τις παρ. 2 και 3 της προτεινόμενης διάταξης αυξάνεται, από 1-1-2013, σταδιακά το όριο ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας των από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου αυτού καθώς και των ασφαλισμένων στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Με την ισχύουσα διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3029/2002, προβλέπεται η συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των πρώην Ειδικών Ταμείων Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992, με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3232/2004, η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, επεκτάθηκε σε όλους τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους των πρώην Ταμείων Τύπου εφόσον δεν παρεχόταν η ευχέρεια αυτή από τις καταστατικές διατάξεις των φορέων τους, διατηρουμένων όμως των ρυθμίσεων που προβλέπουν ευνοϊκότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με τον συγκεκριμένο συντάξιμο χρόνο.

Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη διάταξη η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα συντελείται σταδιακά, κατά ένα εξάμηνο κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της, ο οποίος φτάνει για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την 10ετία μετά την έναρξη ισχύος εφαρμογής της ρύθμισης, δηλαδή το 2022.

Πέραν των προαναφερθέντων λόγων, η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται τόσο για την ενιαία αντιμετώπιση όλων των από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όσο και για την ίση μεταχείριση των κατ’ αντιστοιχία ασφαλισμένων των πρώην Ειδικών Ταμείων Μισθωτών με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο οποίο εντάσσονται οι κλάδοι σύνταξής τους.

3. Με την παράγραφο 4 της προτεινόμενης διάταξης αυξάνεται από 1-1-2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στους Κλάδους Κύριας Ασφάλισης –Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων, κατά 6 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

4. Με τη διάταξη της παρ. 5 αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, οι γυναίκες που υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 10000 ημερών ασφάλισης.

Το ανωτέρω όριο ηλικίας, συνδυαζόμενο με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης είναι αναντίστοιχο και τελεί σε δυσαρμονία με τα όρια ηλικίας που ισχύουν σήμερα για συνταξιοδότηση με περισσότερο χρόνο ασφάλισης (π.χ. συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας, όπου το όριο ηλικίας είναι το 58ο).

Με δεδομένο δε το γεγονός ότι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας θα αυξηθεί σταδιακά από 1.1.2013 στο 60ο έτος, εάν παραμείνει ως έχει η προϋπόθεση χορήγησης σύνταξης στο 57ο με 10000 ημέρες ασφάλισης, θα παρατηρείται το φαινόμενο οι ασφαλισμένες με περισσότερο χρόνο ασφάλισης να συνταξιοδοτούνται αργότερα από εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει λιγότερο χρόνο.

Για την αποφυγή της αναντιστοιχίας μεταξύ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των γυναικών, κρίνεται σκόπιμη η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 57ο στο 60ο για λήψη πλήρους σύνταξης με 10000 ημέρες ασφάλισης. Προκειμένου δε να μη θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα η αύξηση γίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2013, με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και μέχρι το όριο ηλικίας να φτάσει το 60ο.

5. Με την παράγραφο 6 καταργείται η δυνατότητα των από 1.1.1993 ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης για λήψη μειωμένης σύνταξης 35ετίας στο 55ο έτος.

Η ανωτέρω δυνατότητα θεσπίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 και κατ’ ουσία επρόκειτο να εφαρμοστεί μετά το έτος 2030. Η διάταξη αυτή, εκτός του ότι εισάγει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, με την έννοια ότι στους παλιούς ασφαλισμένους δεν παρέχεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 55ο έτος της ηλικίας με 35 έτη ασφάλισης, στην ουσία θα παρέμενε και ανενεργός λόγω του ποσοστού μείωσης της σύνταξης που θα οδηγούσε σχεδόν στο μηδενισμό αυτής.

Κατόπιν τούτων, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της.

6. Με την παράγραφο 7 διασαφηνίζεται ότι σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις αύξησης του ορίου ηλικίας, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

7. Με την παράγραφο 8 θεσπίζεται, από 1-1-2013, όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση με 37 έτη ή 11.100 ημέρες ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Mε τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του ν. 3029/2002, που αφορά τους μισθωτούς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα πρώην ειδικά ταμεία μισθωτών, του ν. 3232/2004 που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και του ν. 3518/2006 που αφορά τους ασφαλισμένους στα πρώην ταμεία τύπου, παρασχέθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω 37ετίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τη συμπλήρωση των 37 ετών ή των 11.100 ημερών ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ο διανυθείς κατ’ αποκλειστικότητα σε φορείς Μισθωτών ή σε Φορείς Αυτοαπασχολούμενων.

Με δεδομένο ότι στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, το απαιτούμενο όριο ηλικίας διαμορφώνεται από το 58ο σταδιακά στο 60ό, δεν κρίνεται δικαιολογημένη η χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί δύο επιπλέον έτη ασφάλισης. Με βάση τα παραπάνω και για τον εξορθολογισμό του συστήματος, θεσπίζεται, από 1-1-2013, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης της αναφερόμενης κατηγορίας ασφαλισμένων, το 58ο έτος.

8. Με την παρ. 9 καταργούνται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων. Η κατάργηση αυτή αποσκοπεί στη διακοπή της παρατηρούμενης καταστρατήγησης των γενικών και καταστατικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, αφού οι προς κατάργηση διατάξεις επέτρεπαν τη συνταξιοδότηση είτε -κατά κανόνα- χωρίς όριο ηλικίας είτε –σε ορισμένες περιπτώσεις- με πολύ χαμηλό όριο ηλικίας (45ο – 50ό έτος ηλικίας). Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι ανάλογες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω απόλυσης δεν υφίστανται για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2 σχόλια:

Dimitris είπε...

Και για ποιόν λόγο να σε απασχολέι το ασφαλιστικό.Είναι δεδόμένο πως μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παρουμε εμείς συνταξη θα έχει αλλάξει άλλες 100 φορές και βάλε.Όσο η εισφοροδιαφυγή των εργοδοτών δεν πατάσσεται,όσο το κράτος παραμένει το ίδιο ο μεγαλύτερος κλέφτης των αποθεματικών των Ταμείων τα σπασμένα θα τα πληρώνει ο εργαζόμενος με αύξηση των δικών του εισφορών και με συνεχώς αυξανόμενα όρια ηλικίας,ώσπου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος....να π΄ρεπει να φτάσουμε στην ηλικία του Μητσοτάκη για να πάρουμε σύνταξη.Συγγνώμη αλλά εγώ δεν έχω κάνει καμμιά συμγωνία με το Θεό η το διάολο για να φτάσω τα 90 και με τη ζωή που κάνω δεν το βλέπω.
Ξυπνάτεεεεε

giannis είπε...

pesta re mitsoooooo
kgo aporo nik pos k se apasxolei, esu den exeis thema,, plisiazei h ora syntakshs paliogere....xxxx
akoma k na petyxoume ta dikaia aitimata mas poso nanteksoume sayth th zoh????

kopos leei k o karbelas
de gami...tai as pethano pio noris

mininova logo

Mininova: the ultimate BitTorrent source